ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) และราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หนังสือที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๙๓๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) และราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ด้วยสำนักงบประมาณ แจ้งแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) และราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม  จึงแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น