แจ้งราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 13 กันยายน 2556 เรื่อง แจ้งราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ก.พ.56 เพื่อเป็นแนวทางในการเปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้าง จึงแจ้งให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น