ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจทั่วไทย"

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2011 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจทั่วไทย"
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ "อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจทั่วไทย" โดยให้จัดส่งโครงการศึกษาดูงานในปีงบประมาณ 2556 (ตั้งแต่ ต.ค.55 - 30 ก.ย.56) สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จนถึงวันที่ 30 ก.ย.56 นั้น  เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครแล้ว จึงเชิญชวนให้ อปท.จัดส่งโครงการศึกษาดูงานที่ผ่านมาภายในปีงบประมาณ 2556 ตามเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับรางวัลมูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 40 รางวัล
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น