การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1955 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 เรื่อง  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น