ขอความร่วมมือให้จังหวัดกำชับ อปท.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกำหนดอย่างเคร่งครัด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2067 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือให้จังหวัดกำชับ อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดอย่างเคร่งครัด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจกา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น