ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม (ก๊าซ LPG)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/1972 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม
ามที่ได้ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากากรปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG  ภาคครัวเรือน โดยจัดทำข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน เพื่อติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือให้ประชาชนทราบ ณ หน่วยงานของ อปท. ระหว่างวันที่ 5-30 สิงหาคม 2556 นั้น  เนื่องจากมีร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ดังนั้น จึงให้ อปท.ดำเนินการรับแจ้งสิทธิ์และลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อไปอีก
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น