การคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556

หนังสือที่ มท 0893.3/ว 2147 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมูลนิธีช่วยการศึกษาท้องถิ่น จะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร อปท. และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีผลงานด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร อปท. และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัลและหรือใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์การคัดเลือกฯ ดังกล่าว  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจัดส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดตามแบบแสดงผลงานฉบับจริง ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง ภายในวันที่ 29 พ.ย.56
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น