ขอให้เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2201 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งเร่งรัดให้ อปท.รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น