ขอปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556

https://yotathai.box.com/s/73u8olwc16le3sj2pooo
หนังสือที่ มท 0803/ว 2306 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ามที่สำนักงบประมาณได้กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และเวียนแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ ไปแล้วนั้น   เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของราคามาตรฐนครุภัณฑ์บางรายการ (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)  จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น