สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ ค่าเช่าบ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือที่ มท 0893.4/ว 2206 เรื่อง สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ ค่าเช่าบ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรอัตรากำลังตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ 2555 ให้ อปท.พิจารณาดำเนินการไปแล้ว นั้น  เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อย่างทั่วถึงและถูกต้อง จึงแจ้งให้ อปท.ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งเอง หรือรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ หรือกรมการศาสนาที่มีข้อตกลงกับ อปท.ที่เลือกรูปแบบการบริหาร รูปแบบที่ 1 และ 2  กรณี อปท.บริหารงานบุคลากรเอง สำรวจคุณสมบัติของผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ปัจจุบัน ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 พ.ย.56

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น