แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2172 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้ อปท.ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ปี งป. 2558
2) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อทป. ปี งป. 2558
3) ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
4) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปี งป 2558
5) แบบหนังสือมอบอำนาจ
6) แบบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุและเบี้ยความพิการ ปี งป 2558
7) แบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ อปท. (แบบ ผส.1, พก.1)
8) แบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและจำนวนคนพิการ ที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของจังหวัด (แบบ ผส.2, พก.2)

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น