การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

หนังสือที่ มท 0891.3/ว 19445 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ โดย เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 56 ถึง 17 ม.ค.57
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น