ขอแก้ไขข้อความในแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2245 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอแก้ไขข้อความในแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท.ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2172 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  กรมฯ ได้ตรวจสอบพบว่ามีข้อความคลาดเคลื่อนในข้อมูล แบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (แบบ ผส.2) จึงขอแก้ไขความความในเอกสารดังกล่าว
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น