การย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 กรณีบัญชีสอบแข่งขัน และบัญชีสอบคัดเลือก

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 64 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เรื่อง การย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 กรณีบัญชีสอบแข่งขัน และบัญชีสอบคัดเลือก
สำนักงาน ก.จ. แจ้งซักซ้อมเกี่ยวกับแนวทางการย้ายเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดยบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้นให้หมายถึงบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อปท. และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) หรือบัญชีสอบคัดเลือกได้ของอปท.เท่านั้น ไม่อาจใช้บัญชีของกระทรวง ทบวง กรมอื่นได้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น