พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

หนังสือที่ มท 0803/ว 2215 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
ด้วยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้
1. ให้ยกเลิกความใน (1) มาตรา 7 แห่ง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และใช้ข้อความตามที่กำหนด
2. ให้เพิ่มความตามมาตรา 7/1 ในพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2557
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่โอนมาเป็นข้าราชการและมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤฎีกามีผลบังคับใข้ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น