การสำรวจข้อมูลการดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 9

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 69 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง การสำรวจข้อมูลการดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลระดับ 9
ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ระดับ 10 (อ.ก.ท.กำหนดตำแหน่ง ระดับ 10) จะดำเนินการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 10 เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลในปัจจุบัน  จึงขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลดังกล่าว และจัดส่งให้สำนักงาน ก.ท. ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2556

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น