ผลการดำเนินการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบเบิกจ่ายตรง

ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 3986 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เรื่อง  ผลการดำเนินการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบเบิกจ่ายตรง
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิลงในโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร อปท. ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น  จึงแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบเบิกจ่ายตรงให้กับ อปท.ทุกแห่งทราบและดำเนินการ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น