การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท.

หนังสือที่ มท 0891.2/ว 2197 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเจาะและใช้น้ำบาลดาลของ อปท.
รมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งการดำเนินการตามแนวทางของกรมทรัพยากรน้ำ กรณี อปท.มีความประสงค์จะเจาะบ่อน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำเดิมที่มีอยู่ จะต้องติดต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องก่อนทุกครั้ง  เนื่องจาก อปท.ไม่ใช่องค์การของรัฐซึ่งอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.น้ำบาดาลฯ  จึงแจ้งให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น