สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. ตามมาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หนังสือที่ มท 0892.4/ว 2233 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เรื่อง สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. ตามมาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยในปี พ.ศ.2556 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสำนักมาตรฐานการบริหารงาน อปท. ได้มีการนิเทศให้คำแนะนำแก่่ อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. (core team) ด้านการบริหารจัดการ 3 ปีติดต่อกัน (2553-2555)  นั้น  กรมฯ จึงแจ้งผลสรุปการนิเทศตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. 7 เป้าหมาย  เพื่อให้นำเป็นแนวทางการการปฏิบัติแก่ อปท.ให้พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น