การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
นื่องจากมี อปท.ที่ครบวาระในเดือนกันยายน 2556 และจะมีการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม 2556 จำนวนมาก ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557  อปท.บางแห่งอาจไม่สามารถจัดทำงบประมาณสำหรับปี พ.ศ.2557 ได้ทัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น