การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.

https://yotathai.box.com/s/9mk1vwlvg7l047tesssa
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.
ามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ อปท.ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. โดยสามารถขอรับการสนับสนุนโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ นั้น  เพื่อให้การบันทึกประมวลผลข้อมูลของ อปท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นมาตรฐาน จึงให้ อปท. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล และเมืองพัทยา ให้จัดทำและนำเข้าทะเบียนพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบในระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ก่อนที่จะนำไปใช้บันทึกข้อมูล และประมวลผลข้อมูลที่ อปท.จัดเก็บเอง
2. กรณี อบต. และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจาก อบต. สามารถขอรับการสนับสนุนโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดเก็บทุกครัวเรือนของหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตชนบท ไปใช้ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถขอรับการสนับสนุนโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลจากสำนักงานแผนพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้
3. หาก อปท.ใด มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว หรือจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและประหยัด โดยต้องคำนึงถึงสถานะทางการคลังของ อปท.เองเป็นหลัก
>>ดูหรือดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น