การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

หนังสือที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
ด้วยกระทรวงการคลัง ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ในส่วนของหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณราคากลาง  จึงแจ้งแนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าว ให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น