แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 2208 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดังนี้
1. ยาชื่อสามัญ (Generic name) ให้กำหนดอัตราเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคายา
2. ยาต้นแบบ (Original) ให้กำหนดอัตราเบิกจ่ายตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้ หากสถานพยาบาลสามารถจัดซื้อยาได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคากลางดังกล่าวแต่ไม่เกินราคากลางที่คระกรรมการการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด 
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น