แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

หนังสือ ที่ มท 0211.5/ว 4157 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง 
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ในการขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ระยะที่ 13  โดยขยายระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง  31 มีนาคม 2557
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น