แจ้งให้ อปท.พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายในส่วนของเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กในอัตราที่กฎหมายกำหนด

หนังสือที่ มท 0893.4/ว 2127 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เรื่อง แจ้งให้ อปท.พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายในส่วนของเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ดในอัตราที่กฎหมายกำหนด 
ามที่ได้แจ้งให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็กไปพลางก่อน โดยปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 ข้อ 88 วรรคสอง  เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้ง อปท.พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายในส่วนของเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างผูู้ดูแลเด็กในอัตราที่กฎหมายกำหนดต่อไปด้วย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : www.dla.go.th