หารือคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

หนังสือที่ มท 0809.2/ว 74 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ด้วย ก.ท. ได้มีมติตอบข้อหารือของ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ ที่หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารกรณีมีผู้สมัครคัดเลือกดำรงตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น