การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 2202 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีเกิดปัญหา จากการที่ผู้มีสิทธิไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลได้ทันก่อนสถานพยาบาลจำหน่ายเด็กแรกเกิด (ป่วย) หรือในกรณีเด็กแรกเกิดที่ไม่เจ็บป่วย และมารดาเข้ารับเข้ารับคลอดบุตรโดยใช้หนังสือรับรองการมีสิทธิฯ เพราะฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์  ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแนวทางให้ถือปฏิบัติ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.56  แนวทางปฏิบัติดังนี้
สถานพยาบาลของทางราชการ  ให้ใช้ระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น มิให้ส่งเบิกค่าห้องค่าอาหารกรณีเด็กแรกเกิดที่ไม่ได้เจ็บป่วย และให้แจ้งผู้มีสิทธิรับรองสถานะของบุตร ตามแบบ 7141 เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ผู้มีสิทธิ  ให้ลงนามรับรองสถานะของบุตรตามแบบ 7141 หากปรากฎว่าบุตรไม่มีสถานะเป็นบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาฯ จะต้องคือนเงินค่ารักษาพยาบาล และเมื่อออกจากสถานพยาบาลให้ติดต่อกับนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐจัดทำฐานข้อมูลของบุตรให้สมบูรณ์
ส่วนราชการต้นสังกัด  ใบเสร็จรับเงินประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิดทั้งกรณีเด็กป่วยและเด็กไม่ป่วย ซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลก่อนวันที่ 16 กันยายน 2556 ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ โดยไม่ต้องทำความตกลงกับกรมบัญชกลาง และก่อนอนุมัติค่ารักษาพยาบาลฐานข้อมูลบุคลากรของรัฐ จะต้อง "สมบูรณ์" และมีสถานะขึ้นว่า "มีสิทธิ"

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น