การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือที่ มท 0806/ว 2126 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท. ดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางของ อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ครบถ้วนทุกหมวด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยสามารถทำการปรับปรุงข้อมูลได้ที่ www.dla.go.th รายการข้อมูลสารสนเทศ หัวข้อ ข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น