แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจากอัตรา 13 บาท ต่อคนต่อวัน เป็น 20 บาท ต่อคนต่อวัน

https://yotathai.box.com/s/nt3dja8zcdnqilhqsdfe
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 2366 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจากอัตรา 13 บาท ต่อคนต่อวัน เป็น 20 บาท ต่อคนต่อวัน
ณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติการปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจากอัตรา 13 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 20 บาทต่อคนต่อวัน  จึงแจ้งให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น