สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลาการทางการศึกษาท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558

https://yotathai.box.com/s/2gdgqlpus801zjt9aa4y
หนังสือที่ มท 0809.4/ว 2317 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลาการทางการศึกษาท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความประสงค์จะรวบรวมข้อมูล ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ดำรงตำแหน่ง และวิทยฐานะต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการยื่นขอรับการประเมิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2558 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ประกอบกับเป็นข้อมูลในการดำเนินการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ อปท.ที่มีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ในสังกัด รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์ม และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (thaiwatso@dla.go.th) ภายในวันที่ 29 พ.ย.56 แล้วส่งเอกสารตัวจริงไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>แบบฟอร์ม

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น