แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ของ อปท.

https://yotathai.box.com/s/iqcxss8bs451z6q4tcok
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ของ อปท.
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. ปฏิทินการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีฯ
2. แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. เค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. แบบประเมินคุณภาพแผน
5. บัญชีประสานโครงการ
เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาของการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ของ อปท.  ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งแนวทางการจัดทำแผนฯ เพื่อให้ อปท. ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันห้วงเวลาต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น