หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.

https://yotathai.box.com/s/ssbc4coiszs0qxj9z9pq
หนังสือที่ มท 0808.3/ว 2218 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.
ระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ เดิม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น