การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณของ อปท.

https://yotathai.box.com/s/ag5q11qztqy72a1e7yo7
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2323 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณของ อปท.
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.รายงานการบริหารงบประมาณของ อปท. ตามแบบรายงานที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในหนังสือนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น