ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

https://yotathai.box.com/s/yiwvg8fbyu4wdz7tdkbc
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2305 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
นื่องจากปัจจุบันได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ อปท.พิจารณาดำเนินการดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ทราบถึงหน้าที่ในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย รวมทั้งการขอลดหย่อนภาษีดังกล่าว ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด
2. อปท.ควรใช้ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สินที่ได้มีการสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่มาประกอบการพิจารณาประเมินภาษีและการลดหย่อนภาษีให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
3. สำหรับรายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง (ตามหนังสือฉบับนี้)
จึงแจ้งให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น