การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกและคัดเลือก กรณีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล

https://yotathai.box.com/s/02qprotivc56rjnyfj55
หนังสือที่ มท 0809.2/ว 83 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกและคัดเลือก กรณีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล
พื่อให้แนวทางการย้ายเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  สำนักงาน ก.ท. จึงแจ้งมติกำหนดแนวทางการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีผู้สอบคัดเลือก และคัดเลือก กรณีการจัดตั้ง อบต. เป็นเทศบาล  เพื่อให้ อปท.ถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น