การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล

https://yotathai.box.com/s/m196sta8n56bj00yyag2
หนังสือที่ มท 0809.9/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ท. แจ้งการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล   โดยกำหนดให้ อบจ. และ อบต. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมาใช้กับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบจ.และ อบต. โดยอนุโลม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น