การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.

https://yotathai.box.com/s/45knjvaohzzaybzhrqdz
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 321 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกำชับให้ อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.ภายในระเวลาที่กำหนด (1 พ.ย. 56 - 17 ม.ค.57) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2558 และการจัดสรรงบประมาณต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น