เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น

https://yotathai.box.com/s/kedpd04bynhkd17ebkw2
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 16 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบผลการรายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แล้วพบว่ามี อปท.ที่ยังไม่รายงานข้อมูลดังกล่าว  ดังนั้น จึงเร่งรัดให้ อปท.รายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พ.ย.2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น