การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

https://yotathai.box.com/s/421ylfqdtvlqw9xq1vtf
หนังสือที่ มท 0803/ว 2353 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง  การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) แจ้งเวียนการกำหนดตัวอย่างประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของคุณสมบัติของผู้เสนอราคา รวมถึงให้เพิ่มหมายเหตุในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อซ้อมความเข้าใจการใช้ดุลพินิจตามเงื่อนไข ข้อ 6.5 ของเอกสารประกวดราคาฯ โดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพคุณสมบัติทางเทคนิคหรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น