คู่มือประชาชนใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร

https://yotathai.box.com/s/cpv8vshda2j201le05yx
หนังสือที่ มท 0891.4/ว 2397 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง คู่มือประชาชน ใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร
ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำ "คู่มือประชาชน ใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร"  โดยนำเสนอข้อควรปฏิบัติการใช้เครื่องขยายเสียง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นข้อมูลความรู้สำหรับผู้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ก่อปัญหาเสียงรบกวน ซึ่ง อปท.นำไปจัดพิมพ์เป็นคู่มือหรือสิ่งอื่นใด ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบได้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น