ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา (ฉบับที่ 2)

หนังสือที่ มท 0803/ว 74 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) 
สาระสำคัญ: 1. อัตราค่าจ้าง ปรับเป็นชั่วโมงละ 40 บาท
2. เงื่อนไขการจ้างงาน มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และการแต่งกายในระหว่างการทำงานให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการ ประกาศฉบับนี้จะใช้เฉพาะนักเรียนฯ ที่ทำงานชนิดไม่เต็มเวลา ไม่ครอบคลุมถึงนักเรียนฯ ที่ฝึกงานในสถานประกอบการกิจการต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนที่สถาบันกำหนดไว้ และที่ทำงานประจำ (พนักงานทั่วไป) ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันจากนักเรียนฯ ให้แก่บุคคลอื่น
3. ระยะเวลาการทำงาน (1) เปิดภาคเรียน วันเรียนปกติ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง และ (3) สัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง
4. กรณีนักเรียนฯ เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายระหว่างการทำงานนายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : www.dla.go.th

แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงปบระมาณ พ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 95 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 เรื่อง แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณราจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม โดยให้จังหวัดรวบรวมและแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 41 ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
รมส่งเสริมได้แจ้งการยืนยันมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเกี่ยวกับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับผิดชอบมาเป็นลำดับ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคารกลางและการคำนวณราคารกลาง ไว้ในระบบข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และกำหนดมาตราการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
- เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจถูได้และการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 45 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556  เรื่อง  การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่าได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในต่างประเทศของบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ไม่มีหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการอบรมให้ความรู้เป็นหลัก ส่วนการดูงานภายนอกควรเป็นวัตถุประสงค์รอง  จึงกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบริหารเงินงบประมาณให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงิน และการคลังของรัฐ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operating System)

ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operating System)
บบปฏิบัติการ หมายถึง โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ระบบที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) คือ Windows 7  และมีการลงโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งาน เป็นต้น  ปัจจุบัน OS ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีการนำ OS ไปใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สามารถทำงานได้มากกว่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเรียกว่า Smart Phone ที่มีระบบ OS  บรรจะไว้ภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่โดย OS ที่มีการใช้งานมีอยู่หลายชนิด แบ่งตามบริษัทผู้ผลิต ดังนี้ Boday OS, Android, Symblan OS, IOS, BlackBerry, Windows Mobile.
>>คลิกเพื่อดูคำอธิบายเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : @Post กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้หรือไม่

ทความทางวิชาการ โดย นายรังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
"องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้หรือไม่"
สาระสำคัญ: มาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และวรรคสองกำหนดว่า การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้มีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามาถกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้...
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด และตัวอย่างคำวินิจฉัยกรณีศึกษาเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ

การทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ
รมการปกครอง ร่วมกัน กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่คนไทยในต่างประเทศ โดยเปิดบริการเฉพาะเป็นการทำบัตรกรณีต่ออายุบัตร บัตรชำรุด สูญหาย ที่ไม่ใช่การทำบัตรครั้งแรก...
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก: กรมการปกครอง www.dopa.go.th