วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หนังสือที่ มท 0893.2/ว 321 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง  การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกาาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศซื้อขาย สินค้าและบริการ ฟรีที่เว็บโยธาไทย

ประกาศซื้อขาย สินค้าและบริการ ฟรีที่เว็บโยธาไทยลงประกาศในหน้าเพจ Facebook และดึงมาแสดงที่หน้าเว็บโยธาไทย 

มีเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นสินค้า และ บริการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการช่างและงานราชการ
2. ไม่ขัด กับ งานหรือธุรกิจ ของโยธาไทย
3. ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะลบประกาศ ที่ไม่เหมาะสม
ลงประกาศได้ที่ 
http://web.yotathai.com/trade.html

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สาระน่ารู้ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office automation)

สาระน่ารู้ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office automation) เป็นความรู้เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : @Post กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์ และสาธารณสุขเพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 291 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อรองรองประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พื่อเป็นการเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในการรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้งขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อมให้บริการการแพทย์ และสาธารณสุข โดยเฉพาะการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค เช่น โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน วัณโรค มาลาเรีย เอดส์ เป็นต้น  ให้ครอบคลุมในพื้นที่ รวมถึงให้บริการการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทั้งนี้ สามารถประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ได้..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการอบรมของ มทร.ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทย เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556


โครงการอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2556
โครงการอบรมเดือนมีนาคม 2556


4-8 กุมภาพันธ์ 2556 โยธษาไทยจัดอบรม AutoCAD ที่จังหวัดตาก

4-8 กุมภาพันธ์ 2556 โยธษาไทยจัดอบรม AutoCAD ที่จังหวัดตาก


มทร.ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่งจัด
อบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 33
ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จ.ตาก

วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556
อบรม 5 วัน เพียง 4,500 บาท เท่านั้น
สอนโดย อ.สุริยา แสนเจริญ

สนใจเข้าร่วมอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.yotathai-training.com/home/autocad
หรือ ติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788
บุคลลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้ทั้งหมด

แนวคำบรรยายบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

นวคำบรรยายบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยนายประมูล เบญจพันธ์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1) ความเป็นมาของระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3) สิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) เวลาราชการและการนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
5) เงินเพิ่มจากเงินบำนาญ 
6) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ)
7) การสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ
8) การเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ
9) การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญ
10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
เอกสารเป็นไฟล์ Power point รุปเนื้อหาและการจัดรูปแบบง่ายต่อการเข้าใจได้เป็นอย่างดี
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร     

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับการ์ตูน)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับการ์ตูน)
บับการ์ตูนเพื่อความเพลิดเพลินในการอ่าน และการใช้สำนวนภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความรู้เรื่องการจดทะเบียนโดเมนเนมหน่วยงานราชการ และองค์กรภายในประเทศ

ความรู้เรื่องการจดทะเบียนโดเมนเนมหน่วยงานราชการและองค์กรภายในประเทศ
ชื่โดเมน หรือ โดเมนเนม (อังกฤษ: domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์หรืออีเมลล์แอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนแนมซีสเทม เพื่อระบุถึงไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้น ๆ  เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้งเราอาจจะใช้ที่อยู่เว็บไซต์แทนก็ได้....>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

คำแนะนำในการเลือกซื้อแท็บเล็ต (Tablet)

คำแนะนำในการเลือกซื้อแท็บเล็ต (Tablet) 
ป็นบทความแนะนำในการเลือกซื้อแท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งอธิบายสรุปถึงระบบและส่วนประกอบสำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อมือใหม่รู้จักแท็บเล็ตก่อนการตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึ้น
>>คลิกเพื่อดูเอกสาร

ข้อมูลจาก : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแนะนำโปรแกรมป้องกันไวรัส ฟรี

ระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารแนะนำโปรแกรมป้องกันไวรัส ฟรี
(Download Free Antivirus)
 >>คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด

ข้อมูลจาก : กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ.) 0421.3/ว 24 ลงวันที่ 22 มกราคม 2556 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพอ.) ได้กำหนดตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง และถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

สาระน่ารู้ เรื่อง ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (web conference)

ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (web conference)
web conference เป็นระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถทำการประชุมแบบเห็นภาพ ฟังเสียง และรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ผู้ประชุมสามารถประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, Notebook, Tablet และ smart phone ได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน  ซึ่งนับเป็นช่องท่างหนึ่งที่หลาย ๆ องค์กรเลือกใช้มาเป็นทางออก เพื่อช่วยในการลดต้นทุนในการเดินทาง และลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี..
>>ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : @Post กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บทความทางวิชาการ เรื่อง  การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
โดย นายรังสรรค์  เอี่ยมบุตรลบ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
็นบทความที่เขียนถึงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ราชการทุกคนยึดถือปฏิบัติ  ซึ่งเป็นภาษาหลักกฎหมายที่เข้าใจง่ายและนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นสำคัญ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

บทความทางวิชาการ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการสอบสวนวินิจฉัยหรือมีคำสั่งให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง

บทความทางวิชาการ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการสอบสวนวินิจฉัย หรือมีคำสั่งให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง 
โดย นายรังสรรค์  เอี่ยมบุตรลบ   ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ป็นบทความการพิเคราะห์ถึงลักษณะของการใช้อำนาจของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีว่าจะเป็นอำนาจของผู้ใดในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย กรณีมีข้อสงสัยว่า คำว่า "พฤติกรรมในทางทุจริต" นั้นจะถือเป็น "การกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนด้วยหรือไม่"  ซึ่งได้มีการยกตัวอย่างบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมาประกอบการพิจารณาด้วย...
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 233 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงแรม บีพี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท

หนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 175 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 เรื่อง ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงแรม บีพี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการตอบข้อหารือกรณีมีผู้ร้องเรียนกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงแรม บีพี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายหรือไม่  โดยที่ข้อหารือเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

ยืนยันข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 226 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 เรื่อง ยืนยันข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ 1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่เดือน มกราคม - กันยายน 2555 ซึ่งต่อมาจังหวัดได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการดังกล่าว และรายงานในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรเกินกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายจริงนั้น  บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สรุปยอดเงินที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมกรณีจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานข้อมูลไม่ทันภายในกำหนด/ตกหล่น และกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรมากกว่าหรือน้อยกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายจริง  รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาการชะลอการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2555

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 212 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556 เรื่อง การประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาการชะลอการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2555 ตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไว้วก่อนจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้ข้อยุตินั้น  ณะนี้ปัญหากรณีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการหารือเพื่อหาข้อยุติ ซึ่งหากมีข้อยุติประการใด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 223 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556 เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2555 ให้เสนอขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินนั้น  บัดนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จึงถึงเดือน กันยายน 2556 และให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้เรียบร้อยแล้ว  จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) แหล่งวัสดุงานทาง สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)แหล่งวัสดุงานทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง
http://gis.mai.doh.go.th/dohweb/default.htm

แนะนำเว็บไซต์ ชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทย

แนะนำเว็บไซต์ ชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทย

http://www.chomromchang.org/

งาน "ศิษย์เก่าวิศวะมอดินแดงคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 6" เสาร์ ที่ 26 มกราคม 2556

งาน "ศิษย์เก่าวิศวะมอดินแดงคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 6" เสาร์ ที่ 26 มกราคม 2556

ขอเชิญศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรม "ศิษย์เก่าวิศวะมอดินแดงคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 6" 

ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556
ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

หารือการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล

หนังสือ ที่ มท 0809.7/ว 164 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 เรื่อง หารือการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ตอบข้อหารือจังหวัดหนองคายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคายว่า จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่เมื่อใด เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 มิได้กำหนดไว้  รายละเอียดการตอบข้อหารือปรากฎตามหนังสือฉบับนี้..
จึงแจ้งให้เทศบาลทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มาตรการบรรเทาผลกระทบจาการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 177 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556  เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
ระทรวงการคลังแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ในการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาของส่วนราชการจึงปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ  รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การจัดสรรงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หนังสือที่ มท 0809.4/ว 191 ลงวันที่ 22 มกราคม 2556 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน และเงินตกเบิก เงินเดือนปรับเพิ่มให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (กรณีเยียวยารอบเดือน เม.ย.53 ค่าผลงานหลังอบรม 3 เดือน) (กรณีเยียวยารอบเดือน เม.ย.52 ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) และ (กรณีเยียวยารอบเดือน ต.ค.52 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) และเงินค่าอื่น ๆ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการโอนจัดสรรเงินดังกล่าวมาตั้งจ่าย ณ สำนักงานคลังจังหวัดตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ GFMIS
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

หนังสือ ที่ มท 0801.1/ว 93 ลวันที่ 11 มกรคม 2556  เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบีบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเลขประจำหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัดหรืออำเภอในข้อ 2.2.2 ของภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เลขประจำส่วนราชการ 23  รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ยกเลิกรายงานการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

หนังสือที่ มท 0809.2/45 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 เรื่อง  ยกเลิกรายงานการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ประกาศกำหนดการรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงนเดือน และการปฏิบัติราชการอื่นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล และพนกังานส่วนตำบล โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้รายงานผลให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ทราบนั้น    พื่อเป็นการลดภาระด้านเอกสาร และลดขั้นตอนการทำงานให้แล้วเสร็จในระดับจังหวัด ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงมีมติเห็นชอบให้รคายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การประกาศสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก สิ้นสุดที่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด โดยไม่ต้องจัดส่งรายงานประกาศดังกล่าวไปยขัง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เว้นแต่ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีปัญหาทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปที่ไม่สามารถวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาได้ จึงรายงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.แล้วแต่กรณี
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนมาก ที่มท 0808.3/ว 165 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 เรื่อง การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย  ดังนั้น จึงแจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาเพื่อให้พิจารณาดำเนินการ   จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

หนังสือ ด่วที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 162 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 เรื่อง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำแนะนำสำหรับใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้
1. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 5)
2. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6)
3. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน พ.ศ.2551
4. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลเผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ.2553
ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการคุ้มครองดูและสุขภาพของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ทั้ง 4 ฉบับ
>>ดูหรือดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ประจำปี 2556

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 138 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ประจำปี 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก ถือปฏิบัติตามแนวทางเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2556 และมาตรการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากหมอกควัน อย่างเคร่งครัด โดยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนมิให้มีการเผาในช่วง 80 วันอันตราย (21 ม.ค.56 - 10 เม.ย.56) โดยเด็ดขาด..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

ชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาที่เชียงใหม่ 30 ม.ค.-1 ก.พ. 56

ชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไท
จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง พ.ศ. 2556
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2556 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 
http://www.chomromchang.org/chang/

ปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

ามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงและรวบรมการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาครัฐในประเทศที่ ก.พ.รับรอง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ไปแล้วนั้น  เนื่องจากขณะนี้ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงได้รวบรวมคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองแล้วเพิ่มเติม โดยจัดแบ่งเป็นจำนวน 10 สถาบัน  สำหรับการรับรองคุณวุฒิของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ สำนักงาน ก.พ. จะได้รวบรวมแจ้งเวียนให้ทราบในโอกาสต่อไป
..10  สถาบันที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติม มีดังนี้
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  5. มหาวิทยาลัยทักษิณ  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  9. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10. มหาวิทยาลัยบูรพา
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.พ.

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

คำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วบรวมคำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น  โดยข้อมูลคำถาม-ตอบ แยกเป็นหมวดหมู่ทำให้ง่ายต่อการค้นหา  หมวดหมู่คำถาม-ตอบ มีดังนี้
- ระเบียบ/กฎหมาย
- การพัฒนาระบบราชการ
- บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- การเงิน/การคลัง
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เศรษฐกิจ/สังคม/การมีส่วนร่วม
>>คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การแอบอ้างใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

รมการกงสุลแจ้งว่า "ด้วยปรากฎว่ามีผู้แอบอ้างใช้หมายเลขโทรศัพท์ 02 981 7480 ติดต่อพี่น้องประชาชนหลายราย โดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการกงสุล เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้ที่ได้รับติดต่อนั้น  กรมการกลสุลจึงเรียนให้ทราบทั่วกันว่า กรมการกงสุลไม่มีนโยบายและไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในการให้ใช้โทรศัพท์สอบถามเพื่อขอข้อมูลการถือหนังสือเดินทางของประชาชนแต่ละราย เนื่องจากกรมการกงสุลเป็นผู้ออกหนังสือเดินทางให้กับประชาชนโดยตรง จึงไม่มีความจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลใด ๆ จากประชาชนอีก การกระทำของกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นที่น่าสงสัยว่า จะนำข้อมูลการถือหนังสือเดินทางจากประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ  และอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนให้ผู้ให้ข้อมูลได้  กรมการกงสุลจึงแจ้งเตือนมาถึงประชาชนทุกท่านอย่างได้หลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการถือหนังสือเดินทางของท่านแก่ผู้ติดต่อไปตามหมายเลขดังกล่าวหรือหมายเลขอื่น ๆ "
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..

ข้อมูลจาก : กระทรวงการต่างประเทศ

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

แนะนำเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

นะนำเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558..
ให้ความรู้ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังนี้
- บทความ AEC สำคัญที่ควรอ่าน
- ความได้เปรียบเสียเปรียบไทยใน AEC
- การปรับตัวกลยุทธ์รับ AEC
- บทความและบทวิเคราะห์ AEC
- ผลกระทบอื่นที่จะเกิดขึ้นกับไทย
- ข้อมูลของแต่ละประเทศใน AEC
- AEC English Article (บทความเกี่ยวกับอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ)
>>คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

Cloud Storage เมฆบรรจุข้อมูล

Cloud Storage เมฆบรรจุข้อมูล
Cloud storage คือ ที่เก็บไฟล์ไว้บนอินเตอร์เน็ต สามารถฝากไฟล์และดึงไฟล์มาใช้งานได้อย่างสะดวก โดยการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ทำให้บริการอย่าง Cloud Storage ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนก็คือ การเติบโตของอุปกรณ์โมบายชนิดต่าง ๆ ทั้ง Smart Phone และ Tablet ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูล อัพเดท และแชร์ข้อมูลได้ รวมถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้การรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น  โดยมี Google และ Microsolf เป็นผู้เปิดให้บริการ...
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : @Post กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

บทความทางวิชาการ เรื่อง ท้องถิ่นไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ทความทางวิชาการ เรื่อง ท้องถิ่นไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย นายรังสรรค์  เอี่ยมบุตรลบ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ป็นที่ทราบกันดีว่าในปี 2558 นี้ ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งหลายคนก็มีความกังวลว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไร จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือไม่ เพียงใด ดังนั้น บทความนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระดับพื้นที่ และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้อย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกัน...
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บทความทางวิชาการ เรื่อง การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่่ายของสภาท้องถิ่น" โดย นายรังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ปัจจุบันมีสภาท้องถิ่นหลายแห่งได้พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณโดยแปรญัตติแบบเต็มสภาในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย โดยอ้างว่าเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องพิจารณางบประมาณรายจ่ายอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ที่ประชุมสภาท้องถิ่นสามารถตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้หรือไม่? ซึ่งจะต้องมาพิจารณาข้อกฎหมายในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้...
>>ดูหรือดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว 54 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 เรื่อง  การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.แบบคำร้องให้ กสถ.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน
2.แบบสำรวจข้อมูล อปท.ที่ร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ.จัดการสอบแข่งขันแทนดำเนินการ ดังนี้
1) ยืนยันตำแหน่งและอัตราที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแข่งขันแทน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่าง ส่งคำร้องขอโดยระบุอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ.จัดสอบแข่งขันแทนตามแบบคำร้อง
ทั้งนี้  เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลพิจารณาเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา (ฉบับที่ 2)

หนังสือที่ มท 0803/ว 74 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) 
สาระสำคัญ: 1. อัตราค่าจ้าง ปรับเป็นชั่วโมงละ 40 บาท
2. เงื่อนไขการจ้างงาน มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และการแต่งกายในระหว่างการทำงานให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการ ประกาศฉบับนี้จะใช้เฉพาะนักเรียนฯ ที่ทำงานชนิดไม่เต็มเวลา ไม่ครอบคลุมถึงนักเรียนฯ ที่ฝึกงานในสถานประกอบการกิจการต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนที่สถาบันกำหนดไว้ และที่ทำงานประจำ (พนักงานทั่วไป) ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันจากนักเรียนฯ ให้แก่บุคคลอื่น
3. ระยะเวลาการทำงาน (1) เปิดภาคเรียน วันเรียนปกติ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง และ (3) สัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง
4. กรณีนักเรียนฯ เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายระหว่างการทำงานนายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : www.dla.go.th

แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงปบระมาณ พ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 95 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 เรื่อง แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณราจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม โดยให้จังหวัดรวบรวมและแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป..
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 41 ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
รมส่งเสริมได้แจ้งการยืนยันมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเกี่ยวกับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับผิดชอบมาเป็นลำดับ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคารกลางและการคำนวณราคารกลาง ไว้ในระบบข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และกำหนดมาตราการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
- เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจถูได้และการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 45 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556  เรื่อง  การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่าได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในต่างประเทศของบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ไม่มีหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการอบรมให้ความรู้เป็นหลัก ส่วนการดูงานภายนอกควรเป็นวัตถุประสงค์รอง  จึงกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบริหารเงินงบประมาณให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงิน และการคลังของรัฐ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operating System)

ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operating System)
บบปฏิบัติการ หมายถึง โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ระบบที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) คือ Windows 7  และมีการลงโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งาน เป็นต้น  ปัจจุบัน OS ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีการนำ OS ไปใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สามารถทำงานได้มากกว่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเรียกว่า Smart Phone ที่มีระบบ OS  บรรจะไว้ภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่โดย OS ที่มีการใช้งานมีอยู่หลายชนิด แบ่งตามบริษัทผู้ผลิต ดังนี้ Boday OS, Android, Symblan OS, IOS, BlackBerry, Windows Mobile.
>>คลิกเพื่อดูคำอธิบายเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : @Post กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้หรือไม่

ทความทางวิชาการ โดย นายรังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
"องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้หรือไม่"
สาระสำคัญ: มาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และวรรคสองกำหนดว่า การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้มีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามาถกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้...
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด และตัวอย่างคำวินิจฉัยกรณีศึกษาเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

การทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ

การทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ
รมการปกครอง ร่วมกัน กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่คนไทยในต่างประเทศ โดยเปิดบริการเฉพาะเป็นการทำบัตรกรณีต่ออายุบัตร บัตรชำรุด สูญหาย ที่ไม่ใช่การทำบัตรครั้งแรก...
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก: กรมการปกครอง www.dopa.go.th