กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 9)

ฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 9)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/2243 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 เรื่อง ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของรองนายก เทศบาลตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

>>หนังสือที่ มท 0804.3/5837 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 เรื่อง หารือการแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

>>หนังสือที่ มท 0804.3/12978 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

>>หนังสือที่ มท 0804.3/5832 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 8)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 8)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>> หนังสือ ที่ มท 0804.3/931 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

>>หนังสือที่ มท 0804.3/953 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

>>หนังสือที่ มท 0864.3/990 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของเทศบาลตำบลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

>>หนังสือที่ มท 0804.3/1861 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ อบต.โทประขันธ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 7)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 7)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/10821 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 เรื่อง การตราร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมและใช้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ....

>>หนังสือที่ มท 0804.3/1212 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์

>>หนังสือที่ มท 0804.3/12905 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติราชการท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

>>หนังสือที่มท 0804.3/13997 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เรื่อง หารือการร่างเทศบัญญัติ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 6)

ฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 6)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/8877 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ.2552

>>หนังสือที่ มท 0804.3/8899 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย

>>หนังสือที่ มท 0804.3/10040 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง หารือการพิจารณาญัติติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2553

>> หนังสือที่ มท 0804.3/10717 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเลือกรองประธานและเลขานุการสภา อบต. แทนตำแนห่งที่ว่าง

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

หนังสือที่ มท 0803/ว 1329 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายมต้บังคับระเบียบข้อ 15 ทวิ กล่าวคือจะต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และจะต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบข้อ 16 ในเรื่องการสนับสนุนพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 5)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 5)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/5721 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

>>หนังสือที่ มท 0804.3/7356 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครสวรรค์

>>หนังสือที่ มท 0804.3/8026 ลววันที่ 5 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขอให้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของ อบจ.นครราชสีมา และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว

>>หนังสือที่ มท 0804.3/8133 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของเทศบาลเมืองหนองคาย

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 4)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 4)

จัดทำและรวบรวมโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/2928 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการรื้อถอนศาลาพักผู้โดยสาร>>หนังสือที่ มท 0804.3/4239 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เรื่อง หารือโครงการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าการเกษตรประจำตำบล

>> หนังสือที่ มท 0804.3/ว 1041 ลงวันที่ 10 มิถุนานยน 2553 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

>>หนังสือที่ มท 0804.3/5250 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เรื่อง ขอหารือร่างข้อบัญญัติ อบจ.

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2553-2554 (ตอนที่ 3)

ฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2553 - 2554 (ตอนที่ 3)
>>หนังสือที่ มท 0804.3/1056 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หารือการจัดเก็บขยะในชุมชน

>>หนังสือที่ มท 0804.3/1862 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หารือเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง

>>หนังสือ ที่ มท 0804.3/3454 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554 เรื่อง หารือการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (มัสยิดบ้านท่าค่าย) ของเทศบาลตำบลเกาะยาว

>>หนังสือที่ มท 0804.3/3318 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากร อปท.ของ เทศบาลตำบลนางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2553-2554 (ตอนที่ 2)

ฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2553-2554 (ตอนที่ 2)
>>หนังสือที่ มท 0804.3/7534 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ท้องถิ่น

>>หนังสือที่ มท 0804.3/10381 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขตของ อปท.

>>หนังสือที่ มท 0804.3/1234 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์

>>หนังสือที่ มท 0804.3/680 ลงวันที่ 26 มกราคม 2554 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการกระทำกิจการตัวแทนบริการชำระค่าสินค้าและบริการ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553 - 2554 (ตอนที่ 1)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. (ตอนที่ 1)
>>หนังสือที่ มท 0804.3/4475 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประหาแบบผิวดิน

>> หนังสือที่ มท 0804.3/6640 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

>>หนังสือที่ มท 0804.3/6979 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการนำ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาบังคับใช้ในเขต อบต.

>>หนังสือที่ มท 0804.3/7444 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เรื่อง หารือแนวทางการดำเนินงานกิจการพาณิชย์โรงงานแปรรูปยางพารา

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อกสารเผยแพร่ เรื่อง ข้อเสนอการจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จัดทำโดย : สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2555 - 2564)

อกสารเผยแพร่ เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2555 - 2564) 
จัดทำโดย : สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1294 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความจำเป็นจะต้องใช้ฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการบริการสาธารณะ ด้านการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนรายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม), อาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาของรัฐโรงเรียนในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยจะใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System:SIS) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและใช้ในการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษาทุกรายการ เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามฐานข้อมูลเด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียน จึงให้ อปท.ดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ตามรายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ
>>ดูหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสำรวจและตรวจสอบ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1303 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าน (Thai Rabies Net) 
ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้เผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี 2563  เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว  การเข้าพบสัตว์สงสัยโรคพิษสุนัขบ้าน เป็นต้น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้ง อปท.ได้ให้ความร่วมมือพิจารณาดำเนินการตามระบบดังกล่าว
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


นังสือ ที่ มท 0891.3/ว 1304 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังโรคเชิกรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  และแจ้งขอความร่วมมือให้ อปท.มีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารเผยแพร่ : คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลาง สำหรับ อปท.

อกสารเผยแพร่ เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลาง สำหรับ อปท.
(ระบบข้อมูลกลาง เป็นระบบฐานข้อมูลกลางของ อปท.เพื่อนำเข้าข้อมูล ได้แก่ สภาพทั่วไป, ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านสาธารณูปโภค, ด้านสังคม, ด้านสาธารณสุข, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการเงินการคลัง  เพื่อนำข้อมูลออกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อให้ภาคองค์กร ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้พิจารณาใช้ประโยชน์)
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารเผยแพร่ : คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดเพื่อให้บริการสาธารณะนอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข

อกสารเผยแพร่ เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดเพื่อให้บริการสาธารณะนอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข
จัดทำโดย : สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารเผยแพร่ : หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555

อกสารเผยแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
จัดทำโดย : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
>> ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำส่วนราชการ (เพิ่มเติม)

รมบัญชีกลาง แจ้งตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (เพิ่มเติม) ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556  ซึ่งเป็นเอกสารตัวอย่างบัญชีการปรับเงินเพิ่มฯ และข้ออธิบายการปรับเงินเพิ่มฯ  ทั้งนี้ ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.

นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1297 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ให้แก่ อปท.
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการ
>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีจัดสรรฯ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารเผยแพร่ "หนังสือวิธีสร้างกลยุทธ์ในการท่องเที่ยว"

อกสารเผยแพร่ "หนังสือวิธีสร้างกลยุทธ์ในการท่องเที่ยว"
จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ

อกสารเผยแพร่ เรื่อง กรอบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ  จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

หนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 1283 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ให้มีการรายงานการดำเนินการที่เข้าข่ายมาตรการดังกล่าวให้จังหวัดทราบด้วย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

หนังสือ ที่ มท 0891.3/ว1267 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำชับให้ อปท. กำชับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรายงานจากองค์กรภาคประชาชนว่ายังมีการขายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กฎหมายห้าม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบลงทุน

หนังสือ ที่ มท 0803/ว 1284 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบลงทุน
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่หารือการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อจ่ายเงินให้แก่เทศบาลเมืองกระบี่ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 20,093.46 บาท และบันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ข้อเท็จจริงเทศบาลเมืองกระบี่ก็ได้นำส่งเงินภาษีนี้ให้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ซ้ำอีก จึงขอคืนเงินภาษีที่นำส่ง สนง.สรรพากร แต่ สนง.สรรพากรไม่อนุมัติ..กรมบัญชีกลางจึงตอบข้อหารือกรณีดังกล่าวว่า เทศบาลเมืองกระบี่เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง สนง.สรรพากร เนื่องจากเป็นคู่สัญญากับผู้รับจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างตามสัญญา และกรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน ผิด หรือซ้ำนั้น ผู้รับจ้างเป็นผู้มีสิทธิขอคืนเงินภาษีดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่หรือเทศบาลเมืองกระบี่ไม่มีหน้าที่ขอคืนภาษี  และเมื่อ อปท.มีหน้าที่หักเงินภาษีของผู้รับจ้างไว้ ณ ที่จ่ายแล้ว สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจึงมิใช่ส่วนราชการที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีของผู้รับจ้าง ณ ที่จ่าย..จึงแจ้งแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารเผยแพร่น่ารู้ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัด อปท.

ลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัด อปท. จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- - รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัด อปท. จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- - รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัด อปท. จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- - รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัด อปท. จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- - รายวิชาเพิ่มเติมกีตาร์
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัด อปท. จัดทำโดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- - รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สาระน่ารู้ เรื่อง "คำถาม - คำตอบน่ารู้ GFMIS"

าระน่ารู้ เรื่อง "คำถาม - คำตอบน่ารู้ GFMIS" จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง

โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี 2556

รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กของ อปท. ประจำปี 2556  รุ่นที่ 35 และ 36
>>รายละเอียดโครงการอบรมฯ รุ่นที่ 35
>>บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 35

>>รายละเอียดโครงการอบรมฯ รุ่นที่ 36
>>บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 36

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ระบบ ccis) ประจำปี 2556

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 1260 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ระบบ ccis) ประจำปี 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ระบบ ccis) ประจำปี 2556 เพื่อรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ได้แก่ ข้อมูลด้านบุคลากร ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านนักเรียน ข้อมูลด้านอาคาร และข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาในการจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556

หนังสือ ที่ มท 0893.4/ว 1286 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง โครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยการจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนสตรีไทยดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้ง อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น