วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2556

หนังสือที่ มท 0803/ว 1492 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2556 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2556
ด้วยสำนักงานงบประมาณแจ้งยกเลิกบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และให้ใช้บัญฃีราคามาตฐานสิ่งก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนมิ.ย.56) แทน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.คัดเลือกนายทะเบียนกองทุนค่ารักษาพยาบาล และจัดส่งรายชื่อนายทะเบียนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/148 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2556 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.คัดเลือกนายทะเบียนกองทุนค่ารักษาพยาบาลและจัดส่งรายชื่อนายทะเบียนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ส่งรายชื่อนายทะเบียนฯ ของ อปท.ให้จังหวัดทราบ และให้นายทะเบียนประจำ อปท.ที่ได้รับ Usernam และ Password แล้วบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 เข้าสู่ระบบบุคลากร อปท.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.56 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้มีสิทธิอาจไม่สามารถใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงได้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

าตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ  
โดย : สำนักมาตรฐานการบริหารงาน อปท.
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1) คำนำ
2) สารบัญ
3) บทที่ 1 บทนำ
4) บทที่ 2 มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า
5) บทที่ 3 ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม
6) บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการ
7) ภาคผนวก
8) เอกสารอ้างอิง
9) ที่ปรึกษา

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท.

หนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท.
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. ประกอบด้วย
1) การเตรียมการจัดทำงบประมาณ
2) การตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
3) การตั้งงบประมาณตามนโยบายแห่งรัฐ
4) การจัดทำงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ อปท.
5) การตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อปท.
6) การตั้งงบประมาณที่เป็นภาระผูกพัน
7) การกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณ
8) การรายงาน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินของ อปท. ประจำปี 2554 และ 2555

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 1463 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เรื่อง การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินของ อปท. ประจำปี 2554 และ 2555
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้ อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งสำเนารายงานการเงินประจำปี 2554 ให้จัดส่งให้ สนง.คลังจังหวัดภายในวันที่ 14 ธ.ค.55 นั้น  จึงแจงให้ อปท.ที่ยังไม่ส่งสำเนารายกงานการเงินดังกล่าว ให้ สนง.คลังจังหวัด ภายในวันที่ 30 มิ.ย.56  ทั้งนี้ หาก อปท.ใดส่งไม่ทันกำหนด ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลด้วย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของ อบจ.

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 41 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของ อบจ.
ามที่การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการภายในระดับฝ่ายของ อบจ.จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.ก่อน มิฉะนั้น การจัดตั้งฝ่ายและการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายถือว่าเป็นการดำเนินการโดยมิชอบ อาจถูกยกเลิกเพิกถอนมติและให้ผู้เกี่ยวข้องกลับสู่สถานะเดิม นั้น  สำนักงาน ก.จ. จึงได้มีมติให้ ก.จ.จ. ตรวจสอบการจัดตั้งส่วนราชการของการกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ของ อบจ.ที่ยังไม่ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ. ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง การแก้ไขประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบจ. ฉบับลงวันที่ 28 พ.ย. 48
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.ท.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9)

หนังสือที่ มท 0809.2/ว 37 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9)
ามที่ ก.ท. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 6 โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาล ระดับ 6 ทุกสายงานยังคงมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวได้ต่อไปอีก 1 ปี นับแต่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่ง ก.ท. ได้ตรวจสอบประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) ปรากฎว่า วันที่ครบกำหนดใช้บังคับของแต่ละจังหวัดเกิดความเหลื่อมล้ำ โดยวันที่ครบกำหนดมิใช่วันเดียวกัน คือ วันที่ 27 ตุลาคม 2556 นั้น   สำนักงาน ก.ท. จึงแจ้งมติเกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีดังกล่าว มาเพื่อให้ ก.ท.จ. ถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ อ.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
ามที่ ก.อบต.ได้มีมติแก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.ระดับ 6 โดยกำหนดให้พนักงานส่วนตำบล ระดับ 6 ทุกตำแหน่งยังคงมีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวได้ต่อไปอีก 1 ปี นับแต่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่ง ก.อบต.ได้ตรวจสอบประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล ปรากฎว่า วันที่ครบกำหนดใช้บังคับของแต่ละจังหวัดเกิดความเหลื่อมล้ำ โดยวันที่ครบกำหนดมิใช่วันเดียวกัน คือ วันที่ 13 กันยายน 2556 นั้น  สำนักงาน ก.อบต. จึงแจ้งมติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกรณีดังกล่าว เพื่อให้ ก.อบต.ถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำและมีความต้องการมีอาชีพของคนพิการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1458 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำและมีความต้องการมีอาชีพของคนพิการ
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการส่งเสริมการมีงานทำและการพัฒนาอาชีพคนพิการแบบยั่งยืน จึงให้ อปท. ดำเนินการ ดังนี้
1. สำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการที่ปฏิบัติงานใน อปท.
2. สำรวจการมีงานทำ และความต้องการมีอาชีพของคนพิการในพื้นที่
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (งบหน้าแบบสำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการที่ปฏิบัติงานใน อปท.)
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบสำรวจการมีอาชีพและความต้องการมีงานทำของคนพิการในสังกัด อปท.)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การตรวจสอบรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี 2556

หนังสือ มท 0893.4/ว 1473 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556 
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ที่มีครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2556 ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล, ชื่อเภอ, ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชื่อ อปท. ของครูผู้ดูแลเด็กนั้นให้เรียบร้อย หากพบข้อมูลผิดพลาดให้แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการแก้ไข  ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบโล่พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ระบบ ccis) ประจำปี 2556

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 1468 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556  เรื่อง  แจ้งการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ระบบ ccis) ประจำปี 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาฯ (ระบบ ccis)  โดยขยายเวลาให้ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.56 เป็นต้นไป และจะทำการปิดการบันทึกข้อมูลภายในวันที่ 16 ต.ค.56
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

าตรฐานควบคุมอาคาร
โดย : สำนักมาตรฐานการบริหารงาน อปท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เนื้อหาในหนังสือ ประกอบด้วย
1. คำนำ
2. สารบัญ
3. บทที่ 1 บทนำ
4. บทที่ 2 ความจำเป็นฯ
5. บทที่ 3 มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร
6. บทที่ 4 มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมอาคาร
7. บทที่ 5 มาตรฐานการควบคุมการใช้อาคาร
8. บทที่ 6 การอุทธรณ์
9. บทที่ 7 เขตเพลิงไหม้
10. บทที่ 8 บทกำหนดโทษ
11. บทที่ 9 ข้อเสนอแนะ
12. ภาคผนวก ก
13. ภาคผนวก ข
14. ภาคผนวก ค
15. ภาคผนวก ง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ.2557

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1410 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เรื่อง การกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ.2557
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ.2557 โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนปฏิบัติการฯ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0893.3/ว 1404 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet),อุปกรณ์ควบคุมและการบริหารจัดการ,ตัวอย่างเนื้อหา,ราคา และคู่มือการใช้งาน เพื่อให้ อปท.นำไปเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการจัดซ์้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2557

หนังสือที่ มท 0809.9/ว 1413 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2557
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมในสังกัด อปท. เพื่อเผยแพร่ในหนังสือประวัติครู ที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือที่ มท 0808.3/ว 1394 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินฯ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน
- การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.
- การเปลี่ยนชื่อ อปท.
- การเปลี่ยนแปลงเขต อปท.
- การรวมและยุบรวม อปท.
- การรับรวม การแยกพื้นที่บางส่วนของ อปท.
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

าตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า
โดย : สำนักมาตรฐานการบริหารงาน อปท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เอกสารในมาตรฐานฯ ประกอบด้วย
1.คำนำ
2.สารบัญ
3.บทที่ 1 บทนำ
4.บทที่ 2 การจัดทำทะเบียนถนน
5.บทที่ 3 การบริหารจัดการ
6.บทที่ 4 มาตรฐานการก่อสร้างงานถนน
7.บทที่ 5 การตรวจสอบ
8.ใบคั่นภาคผนวก
9.ภาคผนวกส่วนที่ 1
10.ภาคผนวกส่วนที่ 2
11.ภาคผนวกส่วนที่ 3
12.ภาคผนวกส่วนที่ 4
13.ที่ปรึกษา
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น

คู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
โดย : สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารของ อบต.กับเทศบาลรวมกันเพื่อสอบคัดเลือกในสายงานรองปลัดเทศบาล

หนังสือที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เรื่อง หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารของ อบต.กับเทศบาลรวมกันเพื่อสอบคัดเลือกในสายงานรองปลัดเทศบาล
สำนักงาน ก.ท.แจ้งการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการบริหารของ อบต.กับเทศบาลกันเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1378 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) แจ้งให้ อปท.ทุกแห่งสำรวจ และรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อจะได้ประมวลผลค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.ในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดนโยบายการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย (แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่าย)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำรวจข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1386 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เรื่อง สำรวจข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ อปท.
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ 2556  (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง พฤษภาคม 2556)  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของการวางระบบการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขเป็นระบบการเบิกจ่ายตรงให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1365 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ อปท. และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ไปแล้วนั้น  กรมฯ จึงแจ้งเร่งรัดการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อปท. คือการจัดทำแผนการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมฯ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หารือการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

หนังสือที่ มท 0809.2/ว 32 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เรื่อง หารือการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
สำนักงาน ก.อบต. ได้แจ้งการตอบข้อหารือของ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคามกรณีหารือว่า อบต.สันป่าตอง อ.นาเชือก เปิดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยการเปิดสอบแข่งขันดังกล่าวมีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 2 และ ต่ำกว่าระดับ 3 สมัครสอบแข่งขันในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 เพื่อจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ หาก อบต.ที่สังกัดอยู่มีตำแหน่งว่างลงและต่อมาผู้สอบแข่งขันได้รายดังกล่าวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 แล้ว ก็จะขอให้เจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันรับรองบัญชีว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จริงเพื่อขอความเห็นชอบในการย้ายตำแหน่งในสายงานที่สูงขึ้นโดยมิต้องเรียงลำดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันแต่อย่างใด   จึงหารือแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าว  สำนักงาน ก.อบต.ได้ตอบข้อหารือกรณีดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี 2556

หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0893.4/ว 1373 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ที่มีครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าว จะมีความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ และได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทพนักงานครูเทศบาล จึงให้ อปท. จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556 ให้จังหวัดเพื่อรวบรวมส่งกรมฯ ต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร

หนังสือที่ มท 0891.3/ว 1363 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)" และโครงการตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย  โดยให้ อปท.สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้ประกอบการค้า ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพของชมรมฯ เช่น การศึกษาดูงาน การอบรมแกนนำ/สมาชิกชมรม และการอบรมผู้สัมผัสอาหาร
2. สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานด้านอาหารของชมรมฯ เช่น การจัดมหกรรมอาหาร การรณรงค์สร้างกระแสอาหารปลอดภัย
3. การให้คำแนะนำในการพัฒนาร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสด ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และโครงการตลาดสดน่าซื้อ อย่างต่อเนื่อง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท.

คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท.
โดย : สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
2.เพื่อให้ประชาชนทราบถึงวิธีการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท.
3.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนัก และมีความรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าของ อปท.มากขึ้น
4.เพื่อให้ประชาชนเห็นความจำเป็น และความสำคัญในการมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท.
นื้อหาในคู่มือ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ อปท.
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร อปท. ในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร อปท.ในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น
โดย : สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เอกสารในคู่มือ ประกอบด้วย
1) บทที่ 1 เปิดโลกทัศน์ด้านเด็กและเยาวชนของผู้บริหาร
2) บทที่ 2 หลักการพื้นฐานการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
3) บทที่ 3 รูปแบบของสภาเด็ก และเยาวชนท้องถิ่น
4) บทที่ 4 เริ่มต้นอย่างไร ผลสำเร็จจึงเกิดขึ้น
5) บรรณานุกรม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS)
จัดทำโดย : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เอกสารในคู่มือ ประกอบด้วย หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. การแก้ไขชั้นข้อมูลแผนที่ (ข้อมูลหาย)
2. การสำรองข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
3. การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษี (ดำเนินการเสร็จแล้ว)
4. การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน

หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0803/ว 1362 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าาใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน หากหน่วยงานของรัฐใดมีความประสงค์จะขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนพิจารณาก่อนที่จะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือที่ มท 0891.3/ว 1235 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1.ตัวอย่างโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวใน อปท.
2.แผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน
ด้วยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและการพัฒนาครอบครัวไปสู่ท้องถิ่นมีความต่อเนื่องและบรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทางด้านสังคมในภาพรวม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1356 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประจำปี 2557
ด้วยกระทรวงการศึกษาธิการญี่ปุ่น ได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 จำนวน 19 ทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น  และให้ทุนนักศึกษาวิจัย จำนวน 35 ทุน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ หลักสูตร การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT)

หนังสือที่ มท 0802.4/ว 1353 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ หลักสูตร การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT)
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT) ประจำปีการศึกษา 2557
ด้วยรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปี 2557 ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-นิวซีแลนด์ (the New Zealand ASEAN Scholars Awards:NZAS) ให้แก่ประเทศไทยจำนวน 4 ทุน เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT)  โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์สนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1352 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
ด้วยปรากฎว่าได้มีข่าวกรณีครูลืมนักเรียนไว้ในรถยนต์ของโรงเรียนบ่อยครั้ง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงสั่งการให้ อปท.ทุกแห่งที่มีสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้กำชับไปยังผู้บริหารสถานศึกษาและให้ครูเข้มงวดเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน โดยเฉพาะการดูแลเรื่องรถรับสั่งนักเรียน รวมถึงรถโดยสารสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้กระแสไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น พัดลม ปลั๊กไฟ เป็นต้น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งให้ อปท.ดำเนินการออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 1354 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เรื่อง แจ้งให้ อปท.ดำเนินการออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ที่ได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดำเนินการออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 11)

ฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 11) 
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/6323 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่ง นายก อบต.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบข้อหารือกรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหานายประเทือง เติมสุข นายก อบต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี ต้องคำพิพากษาของศาล ในความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ให้จำคุก 6 เดือน และถูกคุมขังโดยหมายศาล
--ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร--

>>หนังสือที่ มท 0804.3/4635 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต.เอกราช
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต.เอกราช ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งโดยใช้วุฒิการศึกษาจาก กศน. และได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ก.ย.52 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ต.ค.52 กศน.อุทัยธานี ได้ประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว
--ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร--

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 10)

ฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 10)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/5787 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอบสวนหรือวินิจฉัยให้นายก อบต.พ้นจากตำแหน่ง กรณีที่ศาลจังหวัดนครปฐมได้พิพากษาว่า นายก อบต.สระสี่มุม (นายทวีวัฒน์ คชศิลา) อ.กำแพงแสน กระทำผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 เมื่อคราวที่มีการเลือกตั้งนายก อบต.เมื่อวันที่ 23 ก.ค.47
--ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร--

>>หนังสือที่ มท 0804.3/206 ลงวันที่ 22 มกราคม 2550 เรื่อง หารือการพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต.หัวสำโรง เนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลและถูกคุมขังโดยหมายศาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต.หัวสำโรง เนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลและถูกคุมขังโดยหมายศาล  เนื่องจากกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แอมแมทเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
--ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร--

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ด้วย สตง.แจ้งว่าได้ตรวจสอบงบการเงินของ อปท. พบว่ามีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง กรณีมีการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม หลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 2" ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ  กระทรวงมหาดไทยจึงกำชับให้ อปท.ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2549 และถือปฏิบัติตามระเบียดังกล่าวโดยเคร่งครัด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท

หนังสือที่ มท 0808.2/ว 2150 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.
สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ อปท.ถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ซึ่งก่อนการใช้จ่ายเงิน อปท.จะต้องคำนึงถึงฐานะทางการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว นั้น กระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งแนวทางการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ  ตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้
1) กรณีมีหน่วยงานเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.
2) กรณีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
3) กรณีการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4) กรณี อปท.ที่มีการจ่ายขาดเงินสะสมเกินกว่าวงเงินสะสม
5) การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 9)

ฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 9)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/2243 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 เรื่อง ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของรองนายก เทศบาลตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

>>หนังสือที่ มท 0804.3/5837 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 เรื่อง หารือการแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

>>หนังสือที่ มท 0804.3/12978 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

>>หนังสือที่ มท 0804.3/5832 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 8)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 8)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>> หนังสือ ที่ มท 0804.3/931 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

>>หนังสือที่ มท 0804.3/953 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

>>หนังสือที่ มท 0864.3/990 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของเทศบาลตำบลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

>>หนังสือที่ มท 0804.3/1861 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ อบต.โทประขันธ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 7)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 7)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/10821 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 เรื่อง การตราร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมและใช้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ....

>>หนังสือที่ มท 0804.3/1212 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์

>>หนังสือที่ มท 0804.3/12905 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติราชการท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

>>หนังสือที่มท 0804.3/13997 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เรื่อง หารือการร่างเทศบัญญัติ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 6)

ฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 6)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/8877 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ.2552

>>หนังสือที่ มท 0804.3/8899 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย

>>หนังสือที่ มท 0804.3/10040 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง หารือการพิจารณาญัติติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2553

>> หนังสือที่ มท 0804.3/10717 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเลือกรองประธานและเลขานุการสภา อบต. แทนตำแนห่งที่ว่าง

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

หนังสือที่ มท 0803/ว 1329 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายมต้บังคับระเบียบข้อ 15 ทวิ กล่าวคือจะต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และจะต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบข้อ 16 ในเรื่องการสนับสนุนพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 5)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 5)
จัดทำโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/5721 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

>>หนังสือที่ มท 0804.3/7356 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครสวรรค์

>>หนังสือที่ มท 0804.3/8026 ลววันที่ 5 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขอให้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของ อบจ.นครราชสีมา และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว

>>หนังสือที่ มท 0804.3/8133 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของเทศบาลเมืองหนองคาย

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 4)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี 2553-2554 (ตอนที่ 4)

จัดทำและรวบรวมโดย : สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>หนังสือที่ มท 0804.3/2928 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการรื้อถอนศาลาพักผู้โดยสาร>>หนังสือที่ มท 0804.3/4239 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เรื่อง หารือโครงการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าการเกษตรประจำตำบล

>> หนังสือที่ มท 0804.3/ว 1041 ลงวันที่ 10 มิถุนานยน 2553 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

>>หนังสือที่ มท 0804.3/5250 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เรื่อง ขอหารือร่างข้อบัญญัติ อบจ.

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2553-2554 (ตอนที่ 3)

ฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2553 - 2554 (ตอนที่ 3)
>>หนังสือที่ มท 0804.3/1056 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หารือการจัดเก็บขยะในชุมชน

>>หนังสือที่ มท 0804.3/1862 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หารือเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง

>>หนังสือ ที่ มท 0804.3/3454 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554 เรื่อง หารือการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (มัสยิดบ้านท่าค่าย) ของเทศบาลตำบลเกาะยาว

>>หนังสือที่ มท 0804.3/3318 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากร อปท.ของ เทศบาลตำบลนางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2553-2554 (ตอนที่ 2)

ฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.ประจำปี พ.ศ.2553-2554 (ตอนที่ 2)
>>หนังสือที่ มท 0804.3/7534 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ท้องถิ่น

>>หนังสือที่ มท 0804.3/10381 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขตของ อปท.

>>หนังสือที่ มท 0804.3/1234 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์

>>หนังสือที่ มท 0804.3/680 ลงวันที่ 26 มกราคม 2554 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการกระทำกิจการตัวแทนบริการชำระค่าสินค้าและบริการ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปี 2553 - 2554 (ตอนที่ 1)

ฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. (ตอนที่ 1)
>>หนังสือที่ มท 0804.3/4475 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประหาแบบผิวดิน

>> หนังสือที่ มท 0804.3/6640 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

>>หนังสือที่ มท 0804.3/6979 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการนำ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาบังคับใช้ในเขต อบต.

>>หนังสือที่ มท 0804.3/7444 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เรื่อง หารือแนวทางการดำเนินงานกิจการพาณิชย์โรงงานแปรรูปยางพารา

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อกสารเผยแพร่ เรื่อง ข้อเสนอการจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จัดทำโดย : สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น