กค (กวพ.) 0421.3/ว471 ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

กค (กวพ.) 0421.3/ว471 ซ้อมความเข้าใจตามมติ คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ) แจ้งว่า ปัจจุบันในการดำเนินการออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารของส่วนราชการหลายหน่วยงานมิได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งส่งผลให้การก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงินงบแระมาณล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและเกณฑ์การออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ ซึ่งจะส่งผลให้การก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
>>ดูเอกสารหรือดาวน์โหลด
                                       
ข้อมูลจาก :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น