สภาวิศวกรจัดสัมมนา "ประกันภัยวิชาชีพ"วันที่ 27 มี.ค.นี้ ฟรี ที่ เอสซีปาร์ค กทม.

ฟรีสัมมนา!!! เรื่อง “ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance : PII) (ครั้งที่ 2) วันที่ 27 มี.ค 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร


วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้นิติบุคคลได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องการทำประกันภัยวิชาชีพ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยวิชาชีพว่ามีประโยชน์และมีความจำเป็นอย่างไร เพื่อสรุปแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าธรรมเนียมประกันภัยวิชาชีพที่ไม่เป็นธรรมและหาแนวทางส่งเสริมให้นิติบุคคล ทำประกันภัยวิชาชีพให้มากขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลให้นิติบุคคลพิจารณาประกอบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance : PII) (ครั้งที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจ สามารถลงชื่อเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (รับจำนวนจำกัด 100 คน)


                                                                                     ข้อมูลจาก : สภาวิศวกร