ขอเชิญสมัครอบรม " พรบ.ควบคุมอาคาร" 14-16 พฤษภาคม 2557(3 วัน) จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรม :  “แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร ”  จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

ระหว่างวันที่ : 14-16 พฤษภาคม 2557(3 วัน)

สถานที่จัดอบรม : โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ    จ.พระนครศรีอยุธยา

วิทยากร :  อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ / อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท (บุคคลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็ม)
ใบเสร็จรับเงิน และประกาศนียบัตร
ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  
สมัครโทร : 0813 282 788 (เปิ้ล โยธาไทย)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.yotathai-training.com/home/law2557