ขอเชิญสมัครอบรม "เทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร" 14-16 พฤษภาคม 2557(3 วัน) จ.ขอนแก่น

โครงการอบรม :  “เทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  ” จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

ระหว่างวันที่ :14-16 พฤษภาคม 2557(3 วัน)
สถานที่จัดอบรม : โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล  จ.ขอนแก่น

วิทยากร :  ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท (บุคคลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็ม)
ใบเสร็จรับเงิน และประกาศนียบัตร
ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  
สมัครโทร : 0813 282 788 (เปิ้ล โยธาไทย)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.yotathai-training.com/tec-2557