เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557

ใช้เพื่อการบริหารงบประมาณ การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภาครัฐ
เป็นฉบับประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (ล่าสุด)

เอกสารไฟล์ PDF 19 หน้า ขนาดไฟล์ 0.6MB