บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มีนาคม 2557)

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มีนาคม 2557)

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างจัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักงบประมาณ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีความ เหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เผยแพร่โดย :สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

เอกสารไฟล์ pdf  รวม 195 หน้า ขนาดไฟล์ 3.6MB