ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย โบนัสพนักงาน อปท. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย โบนัสพนักงาน อปท. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
>> เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๗๘ ง
>> วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้

ดูและ Download เอกสาร