Download แบบมาตรฐานงานสะพาน พ.ศ.2556 กรมทางหลวงชนบท

แบบมาตรฐานงานสะพาน พ.ศ.2556 กรมทางหลวงชนบท

แบบมาตรฐานงานทางและงานสะพาน ฉบับเมษายน ๒๕๕๖ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบทได้จัดทำ โดยการปรับปรุงและเพิ่มเติมแบบมาตรฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นแบบมาตรฐานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับนำไปใช้ประกอบการออกแบบ
แบบมาตรฐานงานสะพาน ประกอบด้วย
  • แบบสะพานที่มีความยาวช่วง ๕ - ๑๕ เมตร 
  • แบบสะพานช่วงเดียวยาว ๒๐ เมตร
  • แบบขยายความกว้างสะพาน 
  • แบบสะพานปากผาย 
  • แบบสะพานลอยคนเดินข้าม 
  • แบบอุโมงค์คนเดินลอดถนน และ
  • แบบอาคาร ส่วนประกอบอื่นๆ
ไปหน้า Download